ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Μέλη Συμβουλίου Ιδρύματος

Σύνθεση


Σιώρης Ηλίας,
Καθηγητής, Αντιπρύτανης (Provost) Bolton University, UK, (Πρόεδρος).

Κάβουρας Διονύσιος,
Καθηγητής, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Αθήνας (Αν. Πρόεδρος)


Εσωτερικά μέλη:

Βλασσάς Γρηγόριος,
Καθηγητής, Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, ΤΕΙ Αθήνας

Βουθούνης Παναγιώτης,
Καθηγητής, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών.

Μπάκας Αθανάσιος,
Αν. Καθηγητής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας

Παναγιάρης Γεώργιος,
Καθηγητής, Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, ΤΕΙ Αθήνας

Τομάρας Πέτρος,
Καθηγητής, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, ΤΕΙ Αθήνας


Τα μέλη του Συμβουλίου, καθηγητές Αικ. Λυκερίδου και Περ. Λύτρας, παραιτήθηκαν λόγω εκλογής τους σε θέσεις Αναπληρωτή Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας.

Εξωτερικά μέλη:

Κουτούπης Θαλής-Σταύρος,
Σύμβουλος Επικοινωνίας

Ξυδέας Κωνσταντίνος ,
Καθηγητής Πανεπιστημίου, Lancaster University, UK

Σταυριανέας Νικόλαος,
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ

Χαμπαρλής Χρήστος,
Συνταξιούχος Δημοσίου, πρώην Επίτροπος Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Χαρδαλούπας Ιωάννης,
Καθηγητής, Imperial College of London, UKtop