ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Επιτροπές Συμβουλίου


Σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 10 του N.4009/2011 (βλ. άρθρο, παρ. 10), όπως τροποποιήθηκε με τους N.4076/2012 και N.4115-1/2013, περί αρμοδιοτήτων του ΣΙ, και ιδιαίτερα το εδάφιο (ιβ) περί «συγκρότηση επιτροπών για τη μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του», το ΣΙ προέβη στην δημιουργία των κάτωθι επιτροπών (βλ. απόφαση):

Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων με μέλη τους Θαλή-Σταύρο Κουτούπη (Πρόεδρος), Γρηγόρη Βλασσά, Χρήστο Χαμπαρλή, Γεωργία Καραγιάννη

Εκπαίδευσης-Βιβλιοθήκης-ΜΟΔΙΠ με μέλη τους Γιώργο Παναγιάρη (Πρόεδρος), Διονύση Κάβουρα, Κωνσταντίνο Ξυδέα, Ιωάννη Χαρδαλούπα

Έρευνας και Καινοτομίας με μέλη τους Διονύση Κάβουρα (Πρόεδρος), Αθανάσιο Μπάκα, Γιώργο Παναγιάρη, Νικόλαος Σταυριανέας, Ιωάννη Χαρδαλούπα

Οικονομικών-Διοικητικών-Υποδομών με μέλη τους Ηλία Σιώρη (Πρόεδρος), Παναγιώτη Βουθούνη, Πέτρο Τομάραtop